Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Sharley Medical Hair sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Sharley Medical Hair sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 52, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001002484, NIP: 7011115443, REGON: 52370104800000, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi 000000260362, (dalej jako „Sharley Medical Hair”). 
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pracowników i współpracowników Sharely Medical Hair, a także osób wykonujących świadczenia zdrowotne lub inne usługi na rzecz Sharley Medical Hair na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Sharley Medical Hair, jak również osób towarzyszących pacjentom, odwiedzających pacjentów i innych osób, które przebywać będą na terenie placówki.

§2

Podstawa prawna

 1. Sharley Medical Hair prowadzi działalność leczniczą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zastosowanie znajdą w szczególności:
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3

Cele i zadania podmiotu

 1. Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do zadań Sharley Medical Hair należy w szczególności udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń z zakresu transplantacji włosów, chirurgii oraz medycyny estetycznej a także innych które powstaną w zakresie wynikającym z działalności podmiotu.
 3. Sharley Medical Hair przy wykonywaniu zadań kieruje się:
 4. aktualną wiedzą medyczną,
 5. poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki,
 6. przestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Struktura organizacyjna

 1. W skład podmiotu leczniczego wchodzi jeden Zakład Leczniczy: Sharley Medical Hair.
 2. Jednostka organizacyjna Sharley Medical Hair, ul. Piękna 52, 00-672 Warszawa.
 3. Funkcję osoby zarządzającej jednostką sprawuje Dyrektor.

§ 5

Rodzaj działalności leczniczej

Sharley Medical Hair prowadzi działalność leczniczą w zakresie: : HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna (Chirurgia plastyczna).

§ 6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Sharley Medical Hair udziela świadczeń zdrowotnych w placówce położonej przy ul. Pięknej 52 w Warszawie.

§7

Proces i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Rejestracja
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 9:00 do 21:00 w placówce przy ul. Pięknej  52 w Warszawie.
 2. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie pod numerem 784 501 502 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: kontakt@przeszczepywlosow.pl. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Pacjent poza możliwością ustalenia daty świadczenia może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w Sharely Medical Hair, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.
 1.  Płatność
 2. Wykonywane w Sharley Medical Hair świadczenia zdrowotne są odpłatne. Pacjent po konsultacji i kwalifikacji do zabiegu otrzymuje informację z wyszczególnieniem takich danych jak: rodzaj planowanego zabiegu, cena zabiegu, dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia zabiegu (np. konieczne do przeprowadzenia przed zabiegiem badania). Płatność za udzielone świadczenia następuje z góry przed udzieleniem świadczenia. Pacjent może zostać zobowiązany do wpłaty zadatku.
 3. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty. 
 4. Zadatek na poczet świadczenia wynosi 20 % ceny zaplanowanego zabiegu. Termin dokonania wpłaty zadatku wynosi siedem dni od daty rezerwacji terminu zabiegu.
 5. Brak dokonania wpłaty zadatku we wskazanej w ust. 7 wysokości i terminie uprawnia Sharley Medical Hair do odwołania zaplanowanego terminu zabiegu.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi, gdy świadczenie nie może być udzielone
  z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, a w szczególności:
  1.  braku kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych;
  1. nieprzestrzegania przedoperacyjnych zaleceń lekarskich (nie pozostanie na czczo, nieodstawienie leków zaburzających krzepliwość krwi lub nie przyjęcie zaleconych leków);
  1.  złego stanu zdrowia nie potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim lub wprowadzenia się przez Pacjenta w stan uniemożliwiający przeprowadzenie zabiegu;
  1. nieuiszczenia pełnej opłaty za zabieg;
  1. odwołania zaplanowanego terminu operacji przez Pacjenta, jeżeli do daty zabiegu pozostanie mniej niż 14 dni.
 7. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest uiszczenie całości opłaty za zabieg przed przystąpieniem do udzielania świadczenia medycznego. W przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego, opłata jest uznawana za uiszczoną po zaksięgowaniu się środków na rachunku bankowym Sharley Medical Hair.
 8. Akceptowane są następujące metody płatności:
 9. gotówka;
 10. przelew bankowy;
 11. karta kredytowa/płatnicza
 1. Obowiązki Pacjenta 
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań. Zatajenie danych zdrowotnych przez Pacjenta może skutkować nieosiągnięciem zamierzonych efektów zabiegu lub spowodować komplikacje zdrowotne.
 2. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu oraz do jego przestrzegania. Pacjent zobowiązany jest również do zapoznania się ze wszelkimi informacjami, dokumentami i zaleceniami dotyczącymi przeprowadzanego zabiegu.
 3. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia świadomej zgody na wykonanie zabiegu.
 4. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest spełnienie przez Pacjenta wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zaleceń lekarza, jak również pozytywna opinia lekarza/osoby wykonującej zabieg co do kwalifikacji Pacjenta do zabiegu.
 5. Pacjent zgłaszający się do Sharley Medical Hair powinien poddać się badaniu przez lekarza przyjmującego w celu umożliwienia zakwalifikowania Pacjenta do zabiegu.
 6. Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu.
 7. Pacjentowi nie wolno samodzielnie obsługiwać aparatury i urządzeń, które przeznaczone są do specjalistycznego użytku.
 8. Pacjent, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu w placówce zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie lekarzowi, który przeprowadzi badanie Pacjenta a jego wyniki zapisze w indywidualnej historii choroby.
 9. Pacjent odpowiedzialny jest za przyniesione przez niego na teren placówki rzeczy. Sharley Medical Hair nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Pacjenta w placówce, chyba że zostały one przekazane do depozytu co potwierdzone winno być stosownym protokołem zdawczym.
 1. Obowiązki osób towarzyszących
 1. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
  1. Osoby towarzyszące zobowiązane są do zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, przestrzegania poleceń i wskazówek personelu.
  1. Osobowy towarzyszące winny zachowywać się w sposób niezakłócający pracy placówki, w tym z poszanowaniem prywatności innych osób przebywających w Sharley Medical Hair.
  1. W przypadku przebywania w gabinetach lub pomieszczeniach gdzie jest wymagana specjalna ochrona – założyć odzież i obuwie ochronne.
  1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, zakłócania pracy placówki lub naruszania praw osób trzecich, personel Sharley Medical Hair uprawniony jest do odmowy przebywania w placówce i nakazania jej opuszczenia.

§8

Prawa pacjenta

 1. Sharley Medical Hair stosuje się do praw pacjenta wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Zbiór praw pacjenta dostępny jest dla Pacjentów w Rejestracji.
 3. Pacjent ma prawo do:
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
  1. informacji o swoim stanie zdrowia;
  1. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
  1. informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
  1. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  1. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
  1. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  1. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  1. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  1. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  1. opieki duszpasterskiej;
  1. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 4. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placówki należy kierować na adres: Sharley Medical Hair sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 52, 00-672 Warszawa. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Pacjent wnosząc skargę winien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą, w tym przedstawić opis zdarzenia/naruszenia. 
 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań.
 2. Skargi rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. W przypadku sprawy skomplikowanej, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, termin określony w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu. W takim przypadku termin nie może przekroczyć 3 miesięcy.
 3. Skargi i wnioski przyjmowane są również przez Rzecznika Praw Pacjenta.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem e-mail: iod@przeszczepywlosow.pl
 5.  

§9

Dokumentacja medyczna

 1. Sharley Medical Hair udostępnia dokumentację medyczną:
  1. do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
  1. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  1. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 2. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej należy złożyć w formie pisemnej z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Sharley Medical Hair pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji).
 4. Wpłaty za wydanie dokumentacji należy dokonać przelewem lub gotówką w placówce Sharley Medical Hair.
 5. Dokumentacja medyczna zabezpieczana jest przez Sharley Medical Hair zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą

 1. Sharley Medical Hair może w ramach swojej działalności współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie umowy o współpracy.
  1. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą może obejmować warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń́ i nadzoru nad jakością̨ wykonanego świadczenia zdrowotnego oraz jeżeli jest wymagane zawiera klauzulę poddania się̨ stron kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia lub innej instytucji prowadzącej nadzór nad realizacją działań́ zdrowotnych.
  1. Nadzór nad prawidłowością̨ procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność́ leczniczą sprawują̨ wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednio Dyrektor jednostki organizacyjnej.

§11

Sposób kierowania jednostkami organizacyjnymi Kliniki

 1. Działalnością placówki, kieruje kierownik („dalej jako Kierownik”) ustanowiony przez Zarząd Sharley Medical Hair.
 2. Kierownik prowadzi sprawy Sharley Medical Hair i reprezentuje ją na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Kliniką oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (Kierownik medyczny).

§ 12

Monitoring wizyjny

 1. Sharley Medical Hair prowadzi obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku. 
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnie, rejestracje oraz ogólnodostępny korytarz. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Sharley Medical Hair przetwarza wyłącznie w celu, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 7. Kierownik informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie placówki.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Sharley Medical Hair, osoby współpracujące oraz wszystkich pacjentów placówki.
 3. Osoby przystępujące do pracy/współpracy w Sharley Medical Hair oraz Pacjenci korzystający z usług Sharley Medical Hair potwierdzają zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin

nagrywania rozmów telefonicznych oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w Sharley Medical Hair. Regulamin określa reguły nagrywania dźwięku i zapisu treści rozmów oraz sposobów ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych informacji.
 2. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.
 3. Regulamin oraz klauzula informacyjna (Polityka prywatności) jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w rejestracji.
 4. Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych realizowanych na numerach użytkowanych przez Sharley Medical Hair jest Sharley Medical Hair spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 52, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001002484, NIP: 7011115443, REGON: 52370104800000.
 6. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: iod@przeszczepywlosow.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 1. Sharley Medical Hair sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się̨ w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust.1 lit a RODO).
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są̨ w celach:


– zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną̨ zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,

– zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń́ oraz zabezpieczenia materiału dowodowego,

– zebrania materiałów potwierdzających proces umówienia się na wizytę.

 1. Pani/Pana dane mogą̨ być́ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ profilowane.
 1. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą̨ być́ przekazywane wyłącznie organom ścigania i innym uprawnionym organom.
 2. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów nie będą̨ przekazywane poza teren UE.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 9, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują̨ Pani/Panu następujące uprawnienia:

– potwierdzenia czy przetwarzane są̨ dane osobowe Pani/Pana dotyczące,

-sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają̨ Państwo, że przewarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi 2 lata.
 2. Sharley Medical Hair sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji rozmów.
 3. Oprogramowanie rejestrujące rozmowy telefoniczne znajduje się w serwerowni zlokalizowanej w siedzibie Spółki. Osoby upoważnione do odsłuchiwania rozmów mają nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 4.  Okresowo dokonuje się przeglądu infrastruktury służącej do nagrywania rozmów, celem weryfikacji sposobu zabezpieczenia gromadzenia danych osobowych.
 5. Regulamin może ulec zmianie w zależności m.in. od aktualnego stanu prawnego oraz zmian zasad rejestrowania rozmów telefonicznych.
 6.  Powyższy regulamin nagrywania rozmów telefonicznych wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.